ห.จ.ก. ศ.ศุภราช คลีนนิ่ง

60 ซ.เทิดราชัน 25 (ดาวทอง 4) ถนนเทิดราชัน

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel: 02-929-0446

Fax: 02-929-1847

E-mail: siri.pond2510@hotmail.com 

p66